Kolejna LVIII sesja rady gminy Krasne – 8.10.2018 r.

LVIII sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (parter, sala nr 2).

Kolejne zadłużanie naszej gminy Krasne przez radnych na kwotę 6.068.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 5.095.000,00 zł, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Gmina Krasne”


Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Podjęcie uchwał w/s:
  1. zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2018,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  3. emisji obligacji,
  4. uchwalenia statutu gminy Krasne,
  5. sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krasne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  6. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Krasne,
  7. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem oraz nadania mu Statutu.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Krasne za rok szkolny 2017/2018.
 4. Informacja przewodniczącego rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych, wójta gminy i przewodniczącego rady gminy, złożonych w terminie do 30 kwietnia 2018 r. oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.
 5. Informacja wójta gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych z-cy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, złożonych w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
 6. Sprawozdanie wójta gminy za okres od ostatniej sesji.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad sesji rady gminy.
 8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Marian Jachowicz
Przewodniczący rady gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne


UCHWAŁA Nr LVIII/439/2018

RADY GMINY KRASNE
z dnia  8 października 2018 roku
w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 89 ust. 1
pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483),

uchwala się, co następuje:

par. 1

 1. Gmina Krasne wyemituje 6.068 (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.068.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

par. 2

 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 • Seria A18 o wartości 000,00 zł,
 • Seria B18 o wartości 000,00 zł,
 • Seria C18 o wartości 000,00 zł,
 • Seria D18 o wartości 000,00 zł,
 • Seria E18 o wartości   000,00 zł,
 • Seria F18 o wartości   000,00 zł,
 • Seria G18 o wartości 000,00 zł,
 • Seria H18 o wartości 000,00 zł,
 • Seria I18 o wartości     000,00 zł,
 • Seria J18 o wartości    000,00 zł,
 • Seria K18 o wartości    000,00 zł,
 • Seria L18 o wartości    000,00 zł,
 • Seria Ł18 o wartości    000,00 zł,
 • Seria M18 o wartości    000,00 zł.
 1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
 2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krasne w 2018 roku.

par. 3

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 5.095.000,00 zł, w tym na wkład własny gminy do  projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Gmina Krasne” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (serie A18, B18 i C18), a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 973.000,00 zł.

par. 4

 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 • obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,
 • obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 • obligacje serii C18 i serii D18 zostaną wykupione w 2021 r.,
 • obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2022 r.,
 • obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 • obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 • obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 • obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 • obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 • obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2028 r.,
 • obligacje serii L18 i serii Ł18 zostaną wykupione w 2029 r.,
 • obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2030 r.
 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

par. 5

 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej
  o marżę.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

par. 6

 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krasne w latach 2018-2030.
 2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krasne lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2030.

ar. 7 Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

par. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

par. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodaj komentarz