XLI sesja rady gminy Krasne – 26.09.2017 r.

XLI sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zm1any.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
2.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku wybra- nym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
2.4. dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Krasne,
2.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne, .
2.6. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Młynówka” w Malawie.
3. Sprawozdanie wójta gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy .
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia,komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz