Zaostrzone przepisy ws. wycinki drzew już obowiązują. Sprawdź co się zmieniło.

Od 17 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. W pewnych przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie trzeba będzie uzyskać w przypadku drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W takim przypadku znowelizowana ustawa o ochronie przyrody  nakłada na osoby fizyczne  obowiązek zgłaszania do gminy zamiaru usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko wnioskodawcy;
– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
– rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik gminy dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku

1) lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  na    zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000;

2) spełnienia przez drzewo kryteriów  do uznania go za pomnik przyrody.

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usuwanie drzew z  nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).

Dodaj komentarz