XXXVI Sesja rady gminy Krasne – 31.05.2017 r.

Kolejna XXXVI sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu  31 maja 2017 r. o godz. 12:00  w budynku gminy Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:

1.    Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2.    Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1.    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,
2.2.    zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
2.3.    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.4.    udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
2.5.    sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne,
2.6.    obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Palikówka gm. Krasne,
2.7.    określenia wysokości sumy do której Wójt Gminy Krasne  może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
3.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
5.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
6.    Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
7.    Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY KRASNE

źródło: UG Krasne

Dodaj komentarz