XXXV Sesja rady gminy Krasne – 27.04.2017 r.

Kolejna XXXV sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00  w UG Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasne”,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
  3. zgłoszenia sołectwa Palikówka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”,
  4. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Palikówka,
  5. uchylenia uchwały Nr XXXIV/270/2017 Rady Gminy Krasne w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy Krasne w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krasne,
  6. przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
  7. przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
  8. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016 – 2022,
  9. najmu budynku stanowiącego własność Gminy Krasne,
  10. wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych,
  11. wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w zakresie jego utrzymania w okresie trwałości poprzez udzielenie pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach projektu,
  12.  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane,
  13.  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świlcza,
  14. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2017.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
 7. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 8. Zamknięcie sesji.

                                                     Marian Jachowicz

Przewodniczący Rady Gminy Krasne

źródło: UG Krasne

Dodaj komentarz