ARiMR 100 tys.zł premii na założenie firmy na wsi. Ruszył nabór wniosków.

Od 13 marca br. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich woj. podkarpackiego.

Do 100 tys. zł premii może otrzymać rolnik lub jego małżonek na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Czasu na przygotowanie wniosku zostało niewiele, chociaż wnioski można składać do 11 kwietnia 2017 r.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi podziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem PROW 2014 – 2020.

Ponadto, zarówno rolnik, jego małżonek lub domownik rolnika, aby móc skorzystać ze 100 tys. zł premii nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na założenie firmy.

Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczej w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Firma, która ma być założona dzięki  wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, turystyką wiejską,  usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Mogą to być firmy zajmujące się działalnością budowlaną, architektoniczną, inżynierską, informatyczną, weterynaryjną lub świadczące usługi rachunkowości, księgowe, czy audytorskie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl (otwórz) zgodnie z przepisem § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, zgodnie z przepisem § 8 ww. rozporządzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat operacji typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl – otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Szczegółowe informacji na stronie arimr.gov.pl

 

Dodaj komentarz