XXXII sesja rady gminy Krasne

XXXII Sesja Rady Gminy Krasne

odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 1200
w Urzędzie Gminy Krasne (parter, sala nr 2)

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Krasne na 2017 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s projektu uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w/s opinii Komisji Budżetu i Finansów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie w/s uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwał w/s:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
  3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Krasne.
 4. Sprawozdanie z wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok (art. 30 KN).
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2016 rok oraz planów pracy na 2017 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.

 

źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz