Otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę budynku ZS w Strażowie

We wtorek  3 stycznia 2017 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Strażowie-etap I”.

Najniższa oferta złożona przez firmy zainteresowane rozbudową budynku Zespołu Szkół w Strażowie pod potrzeby przedszkola 4 oddziałowego – etap I o ok. 222 tys. zł ponownie przekroczyła budżet założony przez gminę na I etap tej inwestycji. Czy przetarg zostanie ponownie unieważniony, czy zostaną przesunięte brakujące środki  i przetarg zostanie rozstrzygnięty? Zobaczymy.

Gmina Krasne kolejny przetarg ogłosiła w dniu 12.12.2016 r. w którym zakres rzeczowy inwestycji został pomniejszony o stolarkę okienną i drzwiową. W wyznaczonym terminie  oferty złożyło 4 wykonawców.

Niestety, kolejny raz najniższa oferta o 221.794,25 zł (poprzednio o 292.606,49 zł) przekroczyła założony na sfinansowanie zamówienia kwotę, w wysokości 700 000,00 zł.  Czy zamawiający brakującą kwotę przesunie z innych zadań zobaczymy? Rozstrzygnięcie przetargu i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez Wykonawców w przetargu nastąpi po sprawdzeniu złożonej dokumentacji pod kątem prawidłowości jej przygotowania.

Gmina założyła, aby I etap rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowie dla potrzeb przedszkola publicznego, polegający na wykonaniu stanu surowego otwartego ( w poprzednim przetargu zamkniętym)  powstał do końca października 2017 r. Czy rozbudowa budynku Zespołu Szkół się opóźni zobaczymy? Do tematu wrócimy.

Aktualizacja z dnia 4.01.2017 r.

Aktualnie trwa sprawdzanie ofert pod kątem merytorycznym i spełniania wymogów przetargu. Jednocześnie Gmina czyni starania, aby znaleźć finansowanie na brakującą kwotę, na co według uzyskanych przez nas informacji jest duża szansa.

Aktualizacja z dnia 9.01.2017 r.

Z uzyskanych informacji wynika że zamawiający planuje przesunąć z innych zadań brakujące środki, zmiany muszą przejść przez komisję i radę gminy może to potrwać do końca miesiąca.  Tym samym przetarg zostanie rozstrzygnięty i zostanie podpisana umowa z potencjalnym wykonawcą.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o wynikach postępowania i dalszych działania w tej sprawie.

źródło: UG w Krasne