OGŁOSZENIE XXIV SESJA RADY GMINY KRASNE – 22.06.2016 r.

OGŁOSZENIE
XXIV SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
22 czerwca 2016 r. o godz. 12:00
w  Urzędzie Gminy Krasne,
parter, sala nr 2.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Rozpatrzenie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego Gminy Krasne za 2015 r.
3. Rozpatrzenie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia.
4. Zapoznanie z opinią RIO w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Krasne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
5. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne w/s sprawozdania finansowego Gminy Krasne za 2015 r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Krasne.
6. Podjęcie uchwały w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
7.  Zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne z dnia 17 maja 2016r. w/s wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2015 rok.
8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz-wie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Krasnem wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2015 r.
9.  Podjęcie uchwały w/s:
9.1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2015 r.,
9.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
9.3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków pochodzących z linii zagranicznej CEB i EIB na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie”,
9.4. współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego,
9.5. obciążenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne położonej w obrębie Rzeszów – Załęże,
9.6. nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
12. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
13. Zamknięcie sesji.

Ogłoszenie i porządek obrad.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KRASNE

źródło: gminakrasne

Dodaj komentarz