Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w ramach MPZO w Strażowie – 21.06.2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów na terenie sołectwa Strażów

Informujemy mieszkańców Sołectwa Strażów, że 21 czerwcu (wtorek) 2016 r. uruchomiony będzie mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPZO.
Strażów
(parking przy kaplicy cmentarnej) od godz. 16:00 do godz. 18:00.
Palikówka (parking przy remizie OSP) od godz. 13:30 do godz. 15:30.

W ramach MPZO zbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach:  8 czerwca | 13 lipca | 10 sierpnia | 14 września | 12 października | 9 listopada | 14 grudnia | 2016 r.

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.

źródło: mpgk.pl


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) , od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, wymuszenie segregacji odpadów u źródeł ich powstania, czyli w gospodarstwie domowym, oraz uniknięcie ich spalania lub wyrzucania do rowów, lasów, rzek itp.

Nowy system zakłada, że to gmina jest właścicielem odpadów komunalnych i jest zobowiązana do ich odbioru, transportu, zagospodarowania oraz pokrycia kosztów z tym związanych. Z kolei właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która jest egzekwowana tak samo jak podatek.

Dodaj komentarz