OGŁOSZENIE XXII SESJA RADY GMINY KRASNE – 28.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
XXII SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
28 kwietnia 2016 r. o godz. 12 00
W Urzędzie Gminy Krasne,
parter, sala nr 2.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Krasne za rok 2015 – materiał przesłany elektronicznie.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2011-2016 w 2015 r.
4. Podjęcie uchwał w/s:
4.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
4.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
4.3. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
4.4. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane,
4.5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
4.6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
4.7. najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
6. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
7. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
8. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE

źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz