Szczegółowe wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne dot. zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów

Szczegóły wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne, które poległy na udzieleniu: „Jestem przeciw”, albo „jestem za”, albo „Wstrzymuję się” na pytanie: „Czy jesteś za zniesieniem gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów”, ustalono:

 • liczba mieszkańców gminy Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 8818 osób,
 • liczba uprawnionych mieszkańców gminy Krasne, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 3328 osoby, w związku z czym frekwencja wyniosła 37,74%, z tego:
  1. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 2812, tj. 84,49% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  2. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 439, tj. 13,19% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  3. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 73, tj. 2,19% ogółu biorących udział w konsultacjach*,

*z 37,74% mieszkańców gminy Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach.

 Wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy Krasne

 • liczba mieszkańców sołectwa Strażów uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 1490 osób,
 • liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Strażów, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 595 osoby, w związku z czym frekwencja wyniosła 39,93%, z tego:
  1. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 501, tj. 84,20% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  2. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 79, tj. 13,28% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  3. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 15, tj. 2,52% ogółu biorących udział w konsultacjach*,

*z 39,93% mieszkańców sołectwa Strażów uprawnionych do udziału w konsultacjach.


 • liczba mieszkańców sołectwa Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 3638 osób,
 • liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Krasne, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 1263 osoby, w związku z czym frekwencja wyniosła 34,72%, z tego:
  1. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 1139, tj. 90,18% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  2. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 107, tj. 8,47% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  3. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 17, tj. 1,35% ogółu biorących udział w konsultacjach*,

*z 34,72% mieszkańców sołectwa Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach.


 • liczba mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 2655 osób,
 • liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Malawa, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 944 osoby, w związku z czym frekwencja wyniosła 35,56%, z tego:
  1. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 737, tj. 78,07% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  2. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 165, tj. 17,48% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  3. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 38, tj. 4,03% ogółu biorących udział w konsultacjach*,

*z 35,56% mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach.


 • liczba mieszkańców sołectwa Palikówka uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 1035 osób,
 • liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Palikówka, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 526 osoby, w związku z czym frekwencja wyniosła 50,82%, z tego:
  1. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 435, tj. 82,70% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  2. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 88, tj. 16,73% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  3. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 3, tj. 0,57% ogółu biorących udział w konsultacjach*,

*z 50,82% mieszkańców sołectwa Palikówka uprawnionych do udziału w konsultacjach.


Szczegóły wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa, które poległy na udzieleniu: „Jestem przeciw”, albo „jestem za”, albo „Wstrzymuję się” na pytanie: „Czy jesteś za odłączeniem sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączeniem go do miasta Rzeszowa”, ustalono:

 • liczba mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 2655 osób,
 • liczba uprawnionych mieszkańców sołectwa Malawa, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 964 osoby, w związku z czym frekwencja wyniosła 36,30%, z tego:
  1. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 729, tj. 75,62% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  2. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 196, tj. 20,33% ogółu biorących udział w konsultacjach*,
  3. liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 22, tj. 2,28% ogółu biorących udział w konsultacjach*,

*z 36,30% mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach.


Szanowni Państwo!

Wobec licznych informacji prasowych, które nie do końca są zgodne z prawdą, przekazujemy Państwu treść uzasadnienia, które jest załącznikiem do podjętej uchwały w dniu 28.01.2016r. przez Radę Gminy Krasne.

Uzasadnienie:

         Odpowiadając na wniosek znak: ORA-O.0110.39.2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2015 r. o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Rzeszowa poprzez włączenie do jego obszaru sołectwa Malawa z gminy Krasne oraz wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: ORA-O.0110. 35.2015 o dobrowolne połączenie gminy Krasne i gminy miasto Rzeszów z dnia 30 listopada 2015 r., stosownie do dyspozycji art. 4b ust.1 pkt 2 oraz art. 5a, art.40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), po przeprowadzeniu od 22.01.2016 do 26.01.2016 r. konsultacji, Rada Gminy Krasne zaopiniowała negatywnie propozycję odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenie go do miasta Rzeszowa oraz zniesienie gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów.

           Rada Gminy Krasne po raz kolejny opiniuje wnioski władz miasta Rzeszowa o połączenie gminy Krasne z gminą miasto Rzeszów oraz odłączenie sołectwa Malawa z terytorium gminy Krasne i przyłączenie go do terytorium miasta Rzeszowa.
Dziewiąte (licząc od 2004 roku) z kolei wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie jest jawnym wyrazem nie przestrzegania zasad demokracji, na których winno się opierać społeczeństwo obywatelskie, instrumentalnego traktowania obowiązującego prawa i nieliczeniem się z głosami mieszkańców naszej wspólnoty konsekwentnie negującej możliwość zaistnienia takich zmian.
Władze miasta doskonale wiedzą, że nasi mieszkańcy uprzednio ośmiokrotnie opowiedzieli się negatywnie w sprawie zmian terytorialnych kosztem terytorium gminy Krasne. Jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą dlaczego wnioskodawcy tych zmian zmuszają obywateli naszej Gminy do bezustannego angażowania się w procedurę konsultacyjną. Taka praktyka postrzegana jest powszechnie jako typowe nękanie, dla realizacji jakiejś bliżej nieokreślonej utopijnej idei wielkiego Rzeszowa, której tak naprawdę nie popierają nawet mieszkańcy Rzeszowa. Nasze wielokrotne próby przerwania tego procederu (patrz: wystąpienia Rady Gminy Krasne do Rady Miasta Rzeszowa) jak dotąd nie przyniosły żadnych rezultatów.
Aktualne wyniki konsultacji oraz ich rezultaty z lat ubiegłych, nie pozostawiają nawet cienia wątpliwości co do negatywnej opinii większości mieszkańców w tej kwestii. Należy niestety stwierdzić, że wieloletnia uporczywa aktywność władz Rzeszowa w tej sprawie może przynieść bardzo niekorzystne skutki w postaci skłócenia naszych mieszkańców, zwiększenia postaw typowo roszczeniowych i ogólnie rzecz biorąc niechęci do władz samorządowych, niechęci do udziału w życiu publicznym – zarówno na terenie gminy Krasne jak i w Rzeszowie.
Niepokój jaki wywołały wielokrotne działania władz miasta Rzeszowa oraz ich emisariuszy, zaczyna zagrażać żywotnym interesom naszej społeczności. Działania te zaczynają przybierać bardzo niebezpieczną formę destrukcji od zewnątrz i wewnątrz naszej mocnej jednostki samorządowej – zajmującej czołowe pozycje w rankingach krajowych i wojewódzkich w kategorii gmin wiejskich. W obecnej chwili (jak wskazują wyniki konsultacji społecznych) nasi mieszkańcy stanowią zdecydowaną jedność i potrafią ocenić co jest dla nich dobre, pokazując w ten sposób przywiązanie do wspólnoty oraz dowodząc swojego rozsądku i odpowiedzialności.
Biorąc pod uwagę charakter Gminy, brak niezagospodarowanych terenów pod budownictwo przemysłowe, a zwłaszcza mieszkaniowe, połączenie gminy Krasne z miastem Rzeszowem nie może mieć znaczącego wpływu na rozwój Rzeszowa.
Nasi mieszkańcy nie widzą aktualnie żadnych korzyści, a tym bardziej perspektyw związanych z przyłączeniem gminy Krasne do Miasta. Uważają, że tereny te staną się głębokimi peryferiami Miasta, co można obecnie zaobserwować na przykładzie przejętych uprzednio przez Miasto z terytorium gminy Krasne miejscowości, jak i na analogicznych przykładach z całego kraju.
Działając w dobrej wierze, jako osoby wybrane do pełnienia funkcji radnych w gminie Krasne, chronimy dobro publiczne, czyli zachowanie struktury terytorialnej i osobowej Gminy, jednostki doskonale się rozwijającej o wielowiekowej tradycji historycznej. Oczekują tego od nas mieszkańcy, którzy dostrzegają całkowitą bezzasadność tego rodzaju działań ze strony władz Miasta.
Z dyspozycji art. 4 ust.3 i 4 ustawy o samorządzie gminny wynika, że ustalenie i zmiana granic do obowiązujących kryteriów, powinny być poprzedzone szczegółową analizą uwzględniającą istniejącą infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy, którego celem jest zbadanie czy projektowane zmiany zapewnią Gminie:
– terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny,
– uwzględnią więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe,
– zdolność wykonywania zadań publicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, należy zdecydowanie stwierdzić, że żadne z nich nie ma nawet najmniejszych szans na spełnienie.
Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie połączenia gmin oraz przejęciu miejscowości Malawa nie opiera się na jakichkolwiek wiarygodnych analizach, studiach lub innych opracowaniach uwzględniających skutki realizacji takiej koncepcji w kontekście celowościowym, ekonomicznym i społecznym, odnoszących się do przedmiotu proponowanych zmian. Wydaje się że wnioskodawcom przyświeca zasada „najpierw przejmijmy, a później jakoś to będzie”. W takiej sytuacji przy ocenie zasadności wniosku przyjmuje się wymiar korzyści i strat w odniesieniu do danej jednostki. I tutaj należy stwierdzić, że bilans korzyści i strat wypada zdecydowanie na niekorzyść Miasta – bowiem nie ma ono niczego do zaoferowania naszym mieszkańcom.
Podstawowe pytanie, na które należałoby przede wszystkim udzielić odpowiedzi to kwestia, co zyskają mieszkańcy Gminy lub Malawy po przyłączeniu do Miasta. Trudno znaleźć dla nich jakąkolwiek pozytywną odpowiedź, bowiem:
–  uwzględniając wysokie zadłużenie Miasta (pomimo niezwykle szczodrych obietnic władz Miasta – uznanych za bezzasadne nawet przez znaczną część radnych Miasta), zachodzi niewielkie prawdopodobieństwo inwestowania na terenach przyłączonych.
Jest rzeczą bezsprzeczną i sprawdzoną na podstawie przykładów z całego kraju, że przyłączane do miast tereny wiejskie zawsze pozostają głębokim peryferiami i w ciągu kilkunastu lat następuje nieuchronna degradacja gospodarcza tych obszarów, bowiem pieniądze uzyskane z podatków inwestowane będą przede wszystkim w centrum miasta, co jest praktyką oczywistą i powszechnie stosowaną.
– podatki będą wyższe,
– wyższa będzie opłata za wodę, ścieki i odpady komunalne,
– nastąpi wymiana dokumentów i koszty z tym związane (w urzędach, bankach i.t.p.),
–  konieczność dokonania zmian teleadresowych przez podmioty gospodarcze,
– w przypadku przejęcia całej Gminy reprezentacja przejętych terenów w przyszłej Radzie Miasta (po przeprowadzeniu wyborów samorządowych) będzie niewielka, bądź żadna,
– ze względu na odległość i utrudnienia formalne dostęp do Urzędu Miejskiego dla mieszkańców gminy Krasne będzie trudniejszy (do Prezydenta Miasta należy zapisywać się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem),
– nastąpi utrata tożsamości terytorialnej oraz przynależności społecznej mieszkańców przyłączanych sołectw, opartej między innymi na wieloletnich tradycjach kulturowych oraz roli sołtysa i rady sołeckiej w środowisku.
Uważamy, że sam pomysł włączenia do miasta jedenastotysięcznej zintegrowanej gospodarczo i terytorialnie Gminy, nie mieści się w standardach europejskich związanych z efektywnym rozwojem samorządności lokalnej. Jest to idea całkowicie oderwana od rzeczywistości, świadcząca o zupełnym niezrozumieniu istoty przemian, które nastąpiły w naszym kraju oraz złamaniu zasady, zgodnie z którą to mieszkańcy decydują o swojej przynależności do określonej jednostki terytorialnej. Takie jest bowiem jedno z podstawowych założeń nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
Twórca Reformy samorządowej Profesor Jerzy Regulski wypowiadając się na temat zmian terytorialnych dla Dziennika Gazeta Prawna (Nr 8 (3901) z 14 stycznia 2015 r.) stwierdził: „Dajmy ludziom spokój. Niech się rządzą na własnym podwórku swoimi lokalnymi sprawami. Oni najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Są mądrzejsi od różnych decydentów. Nie trzeba na siłę tworzyć metropolii. Nie można deprecjonować małych gmin, które dobrze sobie radzą. Mają poczucie tożsamości. Nikt nie powinien ich na siłę łączyć czy dzielić. Ważna jest lokalna świadomość. Na tym polega samorząd. Przecież po to był tworzony te 25 lat temu.”

Wójt Gminy Krasne                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Krasne
/-/                                                                                                                             /-/
Wilhelm Woźniak                                                                                           Marian Jachowicz

 

źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz