OGŁOSZENIE XVII SESJA RADY GMINY KRASNE – 30.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
XVII SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU
30 GRUDNIA 2015 r. o godz. 12:00
W SALI GOKiB W KRASNEM

Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2.Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2015 r.,
2.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r,
2.4. określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych,
2.5. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2.6. uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
2.7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
3.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY KRASNE