OGŁOSZENIE XVI SESJA RADY GMINY KRASNE – 25.11.2015 r.

OGŁOSZENIE
XVI SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU
25 LISTOPADA 2015 r. O GODZ. 12:00
W SALI GOKiB W KRASNEM

Porządek sesji:
1.  Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Informacja nt. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
3.  Podjęcie uchwał w/s:
3.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3.2. dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne,
3.3. wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości,
3.4. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3.5. obniżenia ceny skupu żyta,
3.6. obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego,
3.7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.8. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
3.9. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
3.10. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
3.11. o uchyleniu uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Krasne,
3.12. o  uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych,
3.13. o  uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,
3.14. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2015 r.,
3.15. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne,
3.16. zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne,
3.17. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
5. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
6. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY KRASNE