OGŁOSZENIE XV SESJA RADY GMINY KRASNE – 30.10.2015 r.

OGŁOSZENIE
XV SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
30 październik 2015 r. o godz. 12 00
w sali GOKiB w Krasnem

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2.  Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015,
2.2. nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne (dz. nr ew. 993/7, 994/20, 994/18, 995/7
położone w Krasnem),
2.3. Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez Gminę Krasne,
2.4. zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2016 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.
3.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krasne w roku szkolnym 2014/2015.
4.  Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych, Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady
Gminy, złożonych w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
5.  Informacja Wójta Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Z-cy Wójta, Sekretarza Gm., Skarbnika Gm., kierowników
jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta, złożonych w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
6.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
7.  Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
8.  Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
9.  Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE